Social Security and You

In this webcast, we will explain and present Social Security benefit programs to our Vietnamese speaking audience in their language. Topics will include: • Social Security programs for old age citizens • Social Security programs for individuals with disabilities • eServices, including how to file for benefits Mời bấm vào điểm liên kết để xem Bản chép của chương trình Hội luận Trực tuyến Chúng tôi sẽ trình bày bằng tiếng Việt , trình bày các chương trình do An sinh xã hội quản trị. Chủ đề gồm có: Phúc lợi An sinh xã hội cho người cao niên Phúc lợi An sinh xã hội cho người tàn tật Dịch vụ trực tuyến, hướng dẫn cách nạp đơn qua mạng Thông tin về các chương trình An sinh xa hội bằng Việt ngữ Chúng tôi mời quý vị tham gia vào chương trình hội luận này , cũng như chia sẽ thông tin này đến bạn bè thân hữu và đồng hương.